ผลงาน มาตรฐานการติดตั้งสนามหญ้าเทียม & การบำรุงรักษา

ทดสอบมาตรฐานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนแม่นาจาง จ.แม่ฮ่องสอน

TEST BallRoll & BallRebound ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ FIFA กำหนด

ทดสอบมาตรฐานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนแม่นาจาง จ.แม่ฮ่องสอน

Maintenance งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

Maintenance งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

Maintenance งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม